biuro@ksmsiedlce.pl
+48 508 85 88 85

Struktura

1900-01-01 00:00:00

Kraj

Image

Krajowa Rada KSM

* Jest najwyższym organem KSM
* Składa się z Prezesów, Delegatów i Księży Asystentów Zarządów Diecezjalnych KSM oraz Generalnego Ks. Asystenta
* Ma obowiązek zbierania się przynajmniej raz w roku
* Zadania: koordynowanie działań na szczeblu ogólnopolskim, planowanie kierunków formacji Stowarzyszenia, opracowywanie i wydawanie materiałów formacyjnych, podejmowanie uchwał wiążących całe Stowarzyszenie

Prezydium Krajowej Rady

* Jest wybierane przez Krajową Radę raz na 2 lata
* Składa się z: Przewodniczącego, dwóch Zastępców, Sekretarza, Skarbnika i Generalnego Ks. Asystenta, którego powołuje Konferencja Episkopatu Polski
* Zadania: realizacja bieżących celów Rady, wykonywanie postanowień Rady, zwoływanie Rady, przedstawienie Radzie propozycji działań ogólnopolskich i kierunków formacyjnych oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na szczeblu krajowym i zagranicznym wobec władz kościelnych i świeckich

Krajowa Komisja Rewizyjna

* Wybierana przez Krajową Radę raz na 2 lata
* Składa się z: Przewodniczącego, Zastępcy i członka
* Zadania: czuwanie nad działalnością statutowa Stowarzyszenia, kontrola działalności finansowej, składanie sprawozdań ze swej działalności wobec Krajowej Rady
Prawa i obowiązki wszystkich organów określa Statut Stowarzyszenia oraz Regulamin.

Diecezja

Zjazd Diecezjalny

* Jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
* Biorą w nim udział prezesi, księża asystenci oraz po jednym delegacie z oddziałów parafialnych i kół środowiskowych
* Zadania: wybór Zarządu Diecezjalnego Stowarzyszenia i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej na 2 lata, opracowywanie założeń programowych pracy stowarzyszenia w diecezji

Zarząd Diecezjalny

* Jest przedstawicielem Stowarzyszenia w skali diecezji
* Wybierany jest podczas Zjazdu Diecezjalnego na okres 2 lat
* Tworzą go: prezes (mianowany przez biskupa diecezjalnego spośród trzech kandydatów wybranych podczas Zjazdu), zastępca prezesa, sekretarz, zastępca sekretarza, skarbnik, dwóch członków oraz Ksiądz Asystent. Jeden z członków jest jednocześnie delegatem do Krajowej Rady.

Zadania Zarządu

* Kieruje Stowarzyszeniem w diecezji
* Opracowuje własne roczne programy formacyjne i działania w oparciu o wskazania Krajowej Rady, uwzględniające potrzeby miejscowe, przedstawia je biskupowi i przedkłada roczne sprawozdanie z ich realizacji
* Rozstrzyga spory wynikłe w oddziałach parafialnych
* Reprezentuje Stowarzyszenie wobec innych osób fizycznych i prawnych

Komisja Rewizyjna

* Powoływana jest podczas Zjazdu Diecezjalnego na okres 2 lat
* W jej skład wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i członek
* Zadania: raz w roku dokonuje przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia i weryfikuje sprawozdania parafialnych komisji rewizyjnych

Dekanat

Rada Okręgu i Prezydium Rady Okręgu

* Jest organem pośrednim między władzami diecezjalnymi Stowarzyszenia, a władzami oddziałów parafialnych
* Powołuje trzyosobowe prezydium do załatwiania spraw bieżących

Parafia

Walne zebranie członków oddziału/koła

* Jest najwyższa władzą w oddziale
* Raz na dwa lata wybiera 5-osobowe kierownictwo oddziału i 3-osobową komisję rewizyjną
* Ustala koncepcję rocznego programu pracy oddziału, uwzględniając propozycje programów diecezjalnych

Kierownictwo oddziału/koła

* Składa się z prezesa, zastępcy prezesa, sekretarza, zastępcy sekretarza i skarbnika
* Zebrania odbywają się raz w miesiącu
* Zadania: kieruje działalnością oddziału włączając go w życie parafii, ustala roczne programy formacyjne oraz opracowuje roczne programy działania, powołuje sekcje i zastępy i wyznacza zastępowych, przyjmuje od nich sprawozdania, reprezentuje oddział wobec Zarządu Diecezjalnego, nawiązuje współpracę z innymi oddziałami w okręgu

Komisja Rewizyjna

* Składa się z 3 osób
* Dokonuje przeglądu finansowej i statutowej działalności oddziału i przedkłada sprawozdania do weryfikacji diecezjalnej Komisji Rewizyjnej

Sąd Koleżeński

* Rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy członkami oddziału
* Wnosi o udzielenie nagany, zawieszenie w prawach lub usuniecie ze Stowarzyszenia członków, którzy naruszyli statut, szczególnie dobre imię Kościoła, Ojczyzny i Stowarzyszenia
* Od jego decyzji można się odwołać do Zarządu Diecezjalnego

Zastępy i sekcje

* Zastępy powołane są celem prowadzenia pracy formacyjnej miedzy innymi podczas cotygodniowych spotkań
* Tworzy je zastępowy i 3-9 członków
* Sekcje są powoływane do realizacji specjalnych celów w zależności od potrzeb środowiska (np. sekcja liturgiczna, muzyczna, sportowa, turystyczna)

Członkostwo

Członek zwyczajny

* Może być nim każdy miedzy 18 a 30 rokiem życia, kto był członkiem juniorem lub odbył półroczny staż kandydacki i pragnie pełnić postanowienia Statutu KSM
* Członkowie założyciele Stowarzyszenia w tym oddziałów i kół nabywają członkostwo zwyczajne bez stażu kandydackiego, winni jednak odbyć odpowiednie szkolenie organizacyjne

Członek junior

Może być nim każdy, kto ukończył 16 lat, odbył co najmniej półroczny staż kandydacki i pragnie pełnić postanowienia Statutu

Kandydat

* Może być nim każdy, kto ukończył 14 rok życia i pragnie realizować cele statutu

Członkowie zwyczajni i juniorzy mają prawo:


* Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego
* Uczestniczyć w życiu i działalności Stowarzyszenia oraz wpływać na jego kształt
* Korzystać z pomocy, urządzeń i obiektów Stowarzyszenia
* Poręczać za kandydatów na członków Stowarzyszenia
* Posiadać legitymację i odznakę Stowarzyszenia

Członkowie zwyczajni i juniorzy mają obowiązek:


* Dążyć do urzeczywistnienia w sobie pełni życia chrześcijańskiego i starać się o rozwój ducha apostolskiego
* Dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny i Stowarzyszenia
* Wypełniać cele i zadania statutu oraz postanowienia regulaminów, a także decyzje władz Stowarzyszenia, a nadto troszczyć się o jego rozwój
* Płacić składki członkowskie
* Wykonywać prace na rzecz Stowarzyszenia
* Kandydaci mają te same obowiązki co członkowie zwyczajni i juniorzy, ale tylko część praw:
* Prawo do uczestniczenia w życiu i działalności Stowarzyszenia oraz wpływania na jego kształt
* Prawo korzystania z pomocy, urządzeń i obiektów Stowarzyszenia
* Członkostwo rozpoczyna się po złożeniu przyrzeczenia
* Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach także opiekunów kół szkolnych, instruktorów Stowarzyszenia oraz członków seniorów i członków honorowych

Opiekun koła szkolnego


* Jest nim nauczyciel katolik, wybrany przez młodzież
* Jest przedstawicielem władz koła wobec szkoły i władz szkoły wobec koła
* Posiada głos doradczy

Instruktor


* Jest nim członek zwyczajny lub senior
* Po odpowiednim przygotowaniu i mianowaniu przez Prezydium Krajowej Rady posiada prawo prowadzenia szkoleń wewnątrz organizacyjnych

Członek senior


* Jest nim każdy, kto był przynajmniej dwa lata członkiem zwyczajnym, przekroczył 30 rok życia, ale pragnie kontynuować działalność w Stowarzyszeniu podejmując wszystkie obowiązki.
* Posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego oprócz prawa wyborczego

Członek honorowy


* Może nim być osoba fizyczna lub prawna, która decyzją władz Stowarzyszenia taki tytuł otrzymała za znaczące zasługi dla Stowarzyszenia